Om UngDialog

Fellesskap gjennom dialog

Vi tror at det å snakke mer sammen på tvers av tro og tvil skaper økt respekt og tettere samarbeid. UngDialog på 1-2-3:

1) Møteplass (aktiviteter)

2) Nettverk

3) Dialog

Velkommen til en møteplass der vi tar opp samfunnsaktuelle tema og snakker om tro og tvil.

UngDialog er nettverket i Norge for tros- og livssynsgrupper/organisasjoner for unge/unge voksne.

Vi mener at dialog er en nøkkel for å forstå hverandre og at dialog er et verktøy vi kan lære og bli gode på!

Historie 

Ideen om UngDialog oppsto på Dialogtreff 2009 på Nansenskolen, organisert av LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner), STL (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn), Nansenskolen/Fredssenter og en frivillig arbeidsgruppe for tro og livssyn. Deltagerne på seminaret ønsket en etablert gruppe hvor tros- og livssynsengasjerte unge kunne møtes regelmessig til dialog om tros- og livssynsrelaterte tema.

I februar 2010 ble det hold et møte i Oslo hvor ideen ble presentert for en gruppe unge tros- og livssynsrepresentanter. Ideen falt i smak! Det hadde tidligere ikke eksistert et slik dialognettverk for unge. UngDialog åpent en møteplass for alle unge med interesse for tros- og livssynsdialog, med eller uten tros-/livssynstilknytning. En representerer seg selv og sine egne tanker i UngDialog. Februar 2011 ble Ung Dialog stiftet som organisasjon og har siden hatt jevnlige lokale dialogmøter i Oslo og større dialogarrangementer.