Nettverk

Samarbeidsrådet for tro og livssyn

STL (Samarbeidsrådet for tro og livssyn) har vært sentral for UngDialogs oppstart. STL var med på organiseringen av Dialogseminar 2009, hvor ideen om UngDialog ble født, sammen med LNU, Nansenskolen/Fredssenter og en arbeidsgruppe for tro og livssyn. Ved etableringen av UngDialogs interimstyre tilbød STL en tilrettelegger/sekretær frem til stiftelsen av organisasjonen (10 måneder senere). Interimstyret takket takknemlig ja til tilbudet som ga UngDialog en viktig administrativ støtte. UngDialog takker for det!

Ved stiftelsen av UngDialog som organisasjon har forholdet til STL forblitt faglig, men med løsere bånd. UngDialog er en lokaldialoggruppe i Oslo og UngDialog får økonomisk støtte fra STL. I 2015-2016 inngikk STL et tettere samarbeid med UngDialog, med mål om å styrke de unge i sine tros- og livssynssamfunn. STL tok en veiledende rolle ovenfor organisasjonen i UngDialogs konsolideringsprosjekt, støttet av Kulturdepartementet. Målet med å inngå et tettere samarbeid var for STL å støtte og veilede UngDialog til å bli et stabilt tilbud for unge i tros- og livssynssamfunn.

‘Hovedoppgaven til STL er å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn, samt arbeide for likebehandling av religions- og livssynssamfunn i Norge. STL har en viktig religionspolitisk rolle, og bidrar jevnlig med høringssvar til lovforslag som berører tros- og livssynssamfunnenes virke.’ (Hentet fra trooglivssyn.no, mars 2016)

www.trooglivssyn.no