15. april 2015 – «Tros- og livssyns ekstremisme!»

Ekstremisme kan være vanskelig å definere, og det finnes ingen klare linjer. I møtet med tros-og livssyn er dette et tema som er særlig dagsaktuelt. Hva er ekstremisme, og hvem er ekstrem? Snakker vi om ekremisme i forhold til alle tros-og livssyn, eller gjelder dette bare noen få?

 

Oslo Kristelige Studentforbund og UngDialog, Oslo Lokallag inviterer til minidialog.

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle som er interessert i dialog, religion og livssyn.

 

Tid: Kl. 17.00
Sted: Universitetsgata 20. 3etg 

www.facebook.com/events/1592269274352608/

18. Mars 2015

«Hei!

 

Vi er nå ca 50 organisasjoner som støtter markeringen 21. mars mot rasisme, muslimhat og antisemittisme, og det kommer inn nye tilslutninger hver dag! Se listen her: https://www.facebook.com/events/1557884964470941/

Dette viser at vi er mange på tvers av ulik bakgrunn og ståsted som mener at denne internasjonale markeringen,  på selve FN-dagen mot rasisme, er viktig. Derfor må vi alle sammen sørge for at det kommer mange på Youngstorget lørdag kl. 14.30.

Det kan dere gjøre ved at dere selv kommer, og at dere tar med medlemmer i deres organisasjoner og familie og venner.

Dere oppfordres også til å henge opp vedlagt plakat, spre vedlagte løpesedler og spre denne lenken: https://www.facebook.com/events/1557884964470941/

Hvis deres organisasjon har egen nettside ber vi om at dere informerer om markeringen der, og oppfordrer folk til å bli med.

 

Vi sees på lørdag!

Vennlig hilsen
Mariette Lobo

Etablering av UngDialog, Oslo lokallag

4. februar 2015
Skrevet av: Irene Desirée Kildahl, daværende styreleder UngDialog sentralstyret

 

Helt siden etableringen av UngDialog har vi ønsket å etablere lokallag over hele landet.

3. februar kom vi et steg nærmere den drømmen, da vårt første lokallag så dagens lys.

UngDialog, Oslo lokallag vil ha som formål å ivareta det lokale dialogarbeidet i Oslo og Akershus, hvor minidialoger vil være en viktig kjerneaktivitet.

Vi vet at dette er en aktivitet som flere av våre medlemmer har savnet, så vi er veldig glade for at vi nå har mulighet til å tilby flere lokale dialogaktiviteter.

Vi gratulerer Oslo lokallag med stiftelsen, og vi ser frem til et nært og godt samarbeid i tiden som kommer.

Har du spørsmål om lokallaget, eller er du nysgjerrig på hvordan du kan melde deg inn?

 

Ta kontakt med lokallaget på mail:
oslo.lokallag@ungdialog.no

12. januar 2015

UngDialog viser solidaritet med det franske folk og de etterlatte etter forrige ukes terrorhandlinger.

 Vi tar sterk avstand fra enhver terrorhandling som misbruker religionens navn, og oppfordrer alle til å stå sammen i denne vanskelige tiden.

 Vi vil understreke viktigheten av å møte hverandre med respekt og dialog, og av å ta avstand fra enhver form for hat og stigmatisering.

 UngDialog har tilsluttet seg kveldens #Solidaritetstog, og håper at så mange som mulig møter opp, for å gå sammen for inkludering, fred og samhold!

 

www.facebook.com/events/834739266593857/

Dialog som våpen mot radikalisering 2014

Dialog som våpen mot radikalisering 2014

Torsdag 10. april 2014 var det duket for debatt om dialog og radikalisering på Litteraturhuset i Oslo. Debatten var en del av debattserien «Ny debatt» som er en debattserie av og for ungdom, som arrangeres av UngOrg og Litteraturhuset, denne gangen i samarbeid med UngDialog.

Dialog som våpen

Kveldens tema var som følgende;
Hva er radikalisering, og hvordan kan man forhindre utviklingen av ekstreme holdninger blant ungdommer? Er radikalisering kun et uttrykk for en spesifikk religiøs, politisk eller ideologisk overbevisning, eller kan det vel så gjerne være en identitetsmarkør, eller et ungdomsopprør? Og hva når disse holdningene får utslag i voldelige handlinger? Debatten vil se på hvorfor unge mennesker radikaliseres, og på hvilken måte dialog være et våpen for å bekjempe dette.

Arrangementet startet klokken 19.00 med innledning av Dan-Raoul Husebø Miranda fra Humanistisk ungdom, som stilte som kveldens ordstyrer på vegne av UngDialog. Etter en kort innledning fikk de fire paneldeltakerne syv minutter hver til å holde et innlegg. Etter at alle paneldeltakerne hadde presentert sine innlegg fikk de mulighet til å gi hverandre tilbakemeldinger, stille spørsmål og kommentere hverandres innlegg. Ordstyrer stilte også spørsmål til panelet for å gå mer i dybden på kveldens tema.

Lars GuleLars Gule, filosof og samfunnsdebattant, argumenterte for at ekstremisering er et bedre begrep enn radikalisering, ettersom radikalisering, avledet fra «Radix» det latinske ordet for rot, betyr å gå tilbake til roten. Gule viste til at ekstremisme-begrepet viser til at man er ekstrem i forhold til noe; i forhold til samfunnets oppfatninger av det som er godt, som gjerne kommer til utrykk gjennom samfunnets ideer om menneskeverd, menneskerettigheter og andre demokratiske prinsipper. Gule forklarte at definisjonen på selve radikaliseringsprosessen viser til at mennesker i økende grad blir villige til å ta i bruk vold for å oppnå sine politiske, religiøse eller ideologiske mål. Gule uttrykte også at det kan være flere årsaker til at ungdommer gjennomgår nettopp en slik prosess. Han pekte i særlig grad på faktorer som; ungdomsopprør, identitetsjakt og frigjøring fra foreldre og samfunnets holdninger.

Yousef Assidiq, samfunnsdebattant og skribent, påpekte viktigheten med dialog som våpen mot radikalisering. Han utrykte at selv om man ikke deler det samme synspunktet, så bidrar dialogen til at man ser den andre parten, som et menneske. Det er en ressurs, for i et slikt møte med den man retter sin frustrasjon mot kan man få forståelse for den andre. Assidiq uttrykte at selv om man ikke er enig, så er det i en dialog viktig å være åpen for andres synspunkter, og ikke rakke ned på andres meninger. Assidiq har selv gått fra å være en aktivist som enten skriker eller vender ryggen til ekstreme grupper, til å prøve å kommunisere med dem, og inkludere dem i samfunnet. Han uttrykte at dialog er spesielt viktig for ungdommer som føler at de ikke strekker til. Mange føler seg misforstått og mistenkeliggjort uten grunn, noe som forsterkes når de ikke inviteres til å ta del i samtaler som omhandler dem selv.

Sylo TarakuSylo Taraku, generalsekretær i LIM-nettverket kunne blant annet fortelle om de utfordringene man møter i arbeidet med ekstreme miljøer. Han uttrykte at unge mennesker med radikale holdninger først blir farlige når de blir del av et ekstremt miljø. En stor utfordring i dag, er at disse miljøene er lett tilgjengelige på nettet. LIM-nettverket jobber strukturert med foreldre som er klare for samtaler når de ser at det er en risiko for radikalisering av unge, og sammen med politiet utvikler de en handlingsplan. Taruku uttrykte også at det er nødvendig å jobbe med ideologi, og at religiøse ledere må bli flinkere til å nå ungdommen, slik at de ikke mistolker religiøse skrifter.

Politioverbetjent Bjørn Erik Øvrum, som er kriminalitetsforebyggende koordinator i Oslo Politidistrikt viste til de mange verktøyene som politiet tar i bruk i arbeidet med å forebygge voldelig ekstremisme. Blant tiltakene som fikk særlig oppmerksomhet kan dialog, skolesamtaler og bekymringssamtaler nevnes. Øvrum fortalte at man i en bekymringssamtale snakker om de radikale holdningene fra individets eget perspektiv, samtidig som politiet presenterer hvilke følger ekstremistiske handlinger kan føre til. Hensikten med slike samtaler er å komme i kontakt med ungdommene så tidlig som mulig i radikaliseringsprosessen, slik at de har mulighet til å snu dem, og tilby dem et bedre alternativ. Øvrum fokuserte også på politiets trygghetsprogram, som gir ungdommer som er utsatt for noe kriminelt en trygghetsguide, som gjør det enklere for dem å opprette deres trygghetsfølelse. Øvrum kunne fortelle at hensikten med et slikt program er å hindre at ungdommer søker trygghet i for eksempel ekstreme miljøer.

Arrangementet ble avsluttet med spørsmål fra publikum.

Seminar om religionsdialog 2014

I samarbeid med Oslo kommune, Kirkelig dialogsenter, Islamsk råd, Den katolske kirke og Human etisk forbund var UngDialog med i organiseringen av et seminar om tros- og livssynsdialog på Rådhuset, 2. april 2014. Seminaret var arrangert på invitiasjon fra Byrådsavdelingen for kultur og næring. UngDialog holdt et innlegg om vårt Aksjon: Dialog! skoleprosjekt.

 

Les Oslo Kommunes nyhetsbrevet om seminaret her.